怀古今

怀古今 作者:杜光庭 朝代:唐代 怀古今原文: 古,今。感事,伤心。惊得丧,叹浮沈。风驱寒暑,
川注光阴。始衒朱颜丽,俄悲白发侵。嗟四豪之不返,
痛七贵以难寻。夸父兴怀于落照,田文起怨于鸣琴。
雁足凄凉兮传恨绪,凤台寂寞兮有遗音。
朔漠幽囚兮天长地久,潇湘隔别兮水阔烟深。
谁能绝圣韬贤餐芝饵术,谁能含光遁世炼石烧金。
君不见屈大夫纫兰而发谏,君不见贾太傅忌鵩而愁吟。
君不见四皓避秦峨峨恋商岭,君不见二疏辞汉飘飘归故林。
胡为乎冒进贪名践危途与倾辙,
胡为乎怙权恃宠顾华饰与雕簪。
吾所以思抗迹忘机用虚无为师范,
吾所以思去奢灭欲保道德为规箴。
不能劳神效苏子张生兮于时而纵辩,
不能劳神效杨朱墨翟兮挥涕以沾襟。 怀古今拼音解读: gǔ ,jīn 。gǎn shì ,shāng xīn 。jīng dé sàng ,tàn fú shěn 。fēng qū hán shǔ ,
chuān zhù guāng yīn 。shǐ xuàn zhū yán lì ,é bēi bái fā qīn 。jiē sì háo zhī bú fǎn ,
tòng qī guì yǐ nán xún 。kuā fù xìng huái yú luò zhào ,tián wén qǐ yuàn yú míng qín 。
yàn zú qī liáng xī chuán hèn xù ,fèng tái jì mò xī yǒu yí yīn 。
shuò mò yōu qiú xī tiān zhǎng dì jiǔ ,xiāo xiāng gé bié xī shuǐ kuò yān shēn 。
shuí néng jué shèng tāo xián cān zhī ěr shù ,shuí néng hán guāng dùn shì liàn shí shāo jīn 。
jun1 bú jiàn qū dà fū rèn lán ér fā jiàn ,jun1 bú jiàn jiǎ tài fù jì fú ér chóu yín 。
jun1 bú jiàn sì hào bì qín é é liàn shāng lǐng ,jun1 bú jiàn èr shū cí hàn piāo piāo guī gù lín 。
hú wéi hū mào jìn tān míng jiàn wēi tú yǔ qīng zhé ,
hú wéi hū hù quán shì chǒng gù huá shì yǔ diāo zān 。
wú suǒ yǐ sī kàng jì wàng jī yòng xū wú wéi shī fàn ,
wú suǒ yǐ sī qù shē miè yù bǎo dào dé wéi guī zhēn 。
bú néng láo shén xiào sū zǐ zhāng shēng xī yú shí ér zòng biàn ,
bú néng láo shén xiào yáng zhū mò zhái xī huī tì yǐ zhān jīn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
    A+
发布日期:2020-08-23 12:18  所属分类: 唐诗大全   作者:诗歌大全   热度:188℃