谢徽上人见惠二龙障子,以短歌酬之

原文: 我见苏州昆山金城中,金城柱上有二龙。
老僧相传道是僧繇手,寻常入海共龙斗。
又闻蜀国玉局观有孙遇迹,盘屈身长八十尺。
游人争看不敢近,头觑寒泉万丈碧。近有五羊徽上人,
闲工小笔得意新。画龙不夸头角及须鳞,只求筋骨与精神。
徽上人,真艺者。惠我双龙不言价,等闲不敢将悬挂。
恐是叶公好假龙,及见真龙却惊怕。 谢徽上人见惠二龙障子,以短歌酬之拼音解读: wǒ jiàn sū zhōu kūn shān jīn chéng zhōng ,jīn chéng zhù shàng yǒu èr lóng 。
lǎo sēng xiàng chuán dào shì sēng yáo shǒu ,xún cháng rù hǎi gòng lóng dòu 。
yòu wén shǔ guó yù jú guān yǒu sūn yù jì ,pán qū shēn zhǎng bā shí chǐ 。
yóu rén zhēng kàn bú gǎn jìn ,tóu qù hán quán wàn zhàng bì 。jìn yǒu wǔ yáng huī shàng rén ,
xián gōng xiǎo bǐ dé yì xīn 。huà lóng bú kuā tóu jiǎo jí xū lín ,zhī qiú jīn gǔ yǔ jīng shén 。
huī shàng rén ,zhēn yì zhě 。huì wǒ shuāng lóng bú yán jià ,děng xián bú gǎn jiāng xuán guà 。
kǒng shì yè gōng hǎo jiǎ lóng ,jí jiàn zhēn lóng què jīng pà 。
    A+
发布日期:2020-06-15 08:09  所属分类: 唐诗大全   作者:诗歌大全   热度:78℃