赠岩居僧

原文: 石如骐驎岩作室,秋苔漫坛净于漆。
袈裟盖头心在无,黄猿白猿啼日日。 赠岩居僧拼音解读: shí rú qí lín yán zuò shì ,qiū tái màn tán jìng yú qī 。
jiā shā gài tóu xīn zài wú ,huáng yuán bái yuán tí rì rì 。
    A+
发布日期:2020-06-15 08:09  所属分类: 唐诗大全   作者:诗歌大全   热度:78℃