杜甫同谷茅茨_唐诗大全

原文:
工部栖迟后,邻家大半无。青羌迷道路,白社寄杯盂。
大雅何人继,全生此地孤。孤云飞鸟什,空勒旧山隅。
杜甫同谷茅茨拼音解读:
gōng bù qī chí hòu ,lín jiā dà bàn wú 。qīng qiāng mí dào lù ,bái shè jì bēi yú 。
dà yǎ hé rén jì ,quán shēng cǐ dì gū 。gū yún fēi niǎo shí ,kōng lè jiù shān yú 。
    A+
发布日期:2020-04-07 14:52  所属分类: 唐诗大全   作者:诗歌大全   热度:78℃