望岳三首

望岳三首 作者:杜甫 朝代:唐朝 望岳三首原文:

岱宗夫如何?齐鲁青未了。
造化钟神秀,阴阳割昏晓。
荡胸生曾云,决眦入归鸟。
会当凌绝顶,一览众山小。

西岳崚嶒竦处尊,诸峰罗立似儿孙。
安得仙人九节杖,拄到玉女洗头盆。
车箱入谷无归路,箭栝通天有一门。
稍待秋风凉冷后,高寻白帝问真源。

南岳配朱鸟,秩礼自百王。
歘吸领地灵,鸿洞半炎方。
邦家用祀典,在德非馨香。
巡守何寂寥,有虞今则亡。
洎吾隘世网,行迈越潇湘。
渴日绝壁出,漾舟清光旁。
祝融五峯尊,峯峯次低昴。
紫盖独不朝,争长嶫相望。
恭闻魏夫人,羣仙夹翱翔。
有时五峯气,散风如飞霜。
牵迫限修途,未暇杖崇冈。
归来觊命驾,沐浴休玉堂。
三叹问府主,曷以赞我皇。
牲璧忍衰俗,神其思降祥。

望岳三首拼音解读:

dài zōng fū rú hé ?qí lǔ qīng wèi le 。
zào huà zhōng shén xiù ,yīn yáng gē hūn xiǎo 。
dàng xiōng shēng céng yún ,jué zì rù guī niǎo 。
huì dāng líng jué dǐng ,yī lǎn zhòng shān xiǎo 。

xī yuè líng zhēng sǒng chù zūn ,zhū fēng luó lì sì ér sūn 。
ān dé xiān rén jiǔ jiē zhàng ,zhǔ dào yù nǚ xǐ tóu pén 。
chē xiāng rù gǔ wú guī lù ,jiàn guā tōng tiān yǒu yī mén 。
shāo dài qiū fēng liáng lěng hòu ,gāo xún bái dì wèn zhēn yuán 。

nán yuè pèi zhū niǎo ,zhì lǐ zì bǎi wáng 。
xū xī lǐng dì líng ,hóng dòng bàn yán fāng 。
bāng jiā yòng sì diǎn ,zài dé fēi xīn xiāng 。
xún shǒu hé jì liáo ,yǒu yú jīn zé wáng 。
jì wú ài shì wǎng ,háng mài yuè xiāo xiāng 。
kě rì jué bì chū ,yàng zhōu qīng guāng páng 。
zhù róng wǔ fēng zūn ,fēng fēng cì dī mǎo 。
zǐ gài dú bú cháo ,zhēng zhǎng yè xiàng wàng 。
gōng wén wèi fū rén ,qún xiān jiá áo xiáng 。
yǒu shí wǔ fēng qì ,sàn fēng rú fēi shuāng 。
qiān pò xiàn xiū tú ,wèi xiá zhàng chóng gāng 。
guī lái jì mìng jià ,mù yù xiū yù táng 。
sān tàn wèn fǔ zhǔ ,hé yǐ zàn wǒ huáng 。
shēng bì rěn shuāi sú ,shén qí sī jiàng xiáng 。

杜甫  
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
    A+
发布日期:2020-06-29 08:02  所属分类: 经典文学   作者:诗歌大全   热度:188℃